Stichting Waterorgel

Om de continuïteit, het beheer, onderhoud en exploitatie van het waterorgel te kunnen waarborgen, is het waterorgel ondergebracht in de Stichting Waterorgel.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel om het waterorgel dat in 2008 op initiatief van FC Twente Scoren in de Wijk gebouwd werd in de vijver bij het FBK stadion – en daar tot 2015 een plek had – te renoveren en daarna te herplaatsen in de vijver bij het park Bataafse Kamp.

Nadat het waterorgel herplaats is, is het doel van de Stichting om het beheer en de exploitatie van het waterorgel, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, te waarborgen.

 

Beleidsplan Waterorgel Hengelo

Inleiding

Het waterorgel was van 2008-2015 gesitueerd in de vijver bij het FBK stadion.

In 2015 werd het ontmanteld, omdat de infrastructuur bij het FBK stadion verbeterd werd. De vijver verdween en er was geen plek meer voor het waterorgel. Het werd op het droge opgeslagen, met de intentie om het in de nabije toekomst elders in Hengelo een plek te geven.

Het heeft tot 2020 geduurd, voordat duidelijk werd dat het waterorgel een nieuwe bestemming zou krijgen. Al die tijd was FC Twente Scoren in de Wijk eigenaar van dit waterorgel. Deze organisatie wilde wel van het waterorgel af, nu er en nieuwe bestemming was gevonden.

Het bestuur van FC Twente Scoren in de Wijk heeft op 2 oktober 2020 het waterorgel, voor een symbolisch bedrag van € 1,00 overgedragen aan het bestuur van Stichting Waterorgel.

Zorgen voor verbinding

Met het waterorgel wil de Stichting op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied zorgen voor verbinding tussen de inwoners van de stad en een bijdrage leveren aan een dynamische binnenstad.

Om dit te kunnen realiseren wordt er met Hengelose stichtingen samengewerkt die zich inzetten voor de stad en zijn inwoners:

Stichting centrum management www.centrummanagemenhengelo.nl

Stichting de Slinger Hengelo www.deslingerhengelo.nl

Stichting Hengelo Promotion www.uitinhengelo.nl

Activiteiten

Er worden door de Stichting computergestuurde geluids- en lichtshows verzorgd die ondersteund worden door 60 fonteinpompen met een maximale waterstraalhoogte van 8m. De shows zijn vrij toegankelijk voor het publiek en ze zijn geschikt voor jong en oud. De shows zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er zijn thema shows en ook wordt er aan gesloten bij activiteiten die in de binnenstad en in het Prins Bernard Plantsoen plaats vinden.

Culturele voorziening

Het waterorgel maakt deel uit van een fonteinenstelsel en kan derhalve ook functioneren, zonder dat het als waterorgel wordt ingezet. Het waterorgel en het fonteinenstelsel is een voor Hengelo unieke culturele voorziening.

Het is een bindende factor voor alle inwoners van de stad en haar bezoekers en het versterkt de sociale cohesie.

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met de Stichting prins Bernard plantsoen om activiteiten op elkaar af te stemmen en om samen activiteiten te ontwikkelen.

Park Bataafse Kamp en het prins Bernard plantsoen liggen in elkaars verlengde. Dit biedt volop kansen om thema’s rondom water en groen met elkaar te verbinden.

Activiteiten waarbij kunst en muziek centraal staan kunnen samen gerealiseerd worden.

Het ene park kan unieke belevenissen oproepen door middel van een waterorgel met licht, muziek en verhalen. Het andere park wordt dan ingericht met kunst die de verbondenheid met water aangeeft.

Opbrengsten en beloningsbeleid

Stichting Waterorgel kent geen winstoogmerk en kent geen betaalde medewerkers. Het bestuur is onbezoldigd. Opbrengsten: donaties, sponsoring, subsidies en giften, worden ingezet voor het in stand houden van het waterorgel.

Ontbinding en vereffening

In Artikel 11. 3 van de statuten staat:

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquiditeitssaldo vastgesteld. Het liquiditeitssaldo komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de stichting.